แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์
ข้าพเจ้า
ชื่อ
นามสกุล


ตำแหน่ง
สังกัด / หน่วยงาน
เบอร์โทรติดต่อ
เบอร์โทรติดต่อภายใน
มีความประสงค์ ขอแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ ซึ่งรายละเอียดดังนี้
ซึ่งมีเอกสาร / ไฟล์ข้อมูลแนบมาพร้อมแบบฟอร์มด้วย จำนวน
(เอกสารแนบ)
เพื่อนำไปใช้ในงาน(กรณีสื่อประชาสัมพัธ์)
โดยขอรับการประชาสัมพันธ์ในวันที่ ถึง


หมายเหตุ: ควรระบุข้อความให้ชัดเจนว่าใคร ทำอะไร เมื่อไหร่ หรือเอกสารแนบที่อ้างอิงเป็นข้อมูลได้
> ควรแจ้งงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
> กรณีที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ภายนอกหน่วยงานหรือเป็นโครงการใหญ่ควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์