รายการห้อง
0

การจองวันนี้

* ถ้าไม่มาใช้บริการภายใน 30 นาที ในช่วงเวลาที่เริ่มจอง ถือว่าท่านสละสิทธิ์

ปฏิทินผู้มาใช้บริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 056-717-168

สอบถามเราการเยี่ยมชม 1